Serdecznie dziękujemy wszystkim kandydatom za złożenie wniosków do naszej szkoły.
12 lipca 2024 r. o godzinie 13:00 w systemie elektronicznym Nabór-Pomorze zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do danej szkoły.
Poniżej zostały zamieszczone wartości najniższej liczby punktów z osiągnięć kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do XV LO w Gdańsku:
0h - klasa wstępna - 152,6
1c - psychologiczno-społeczna - 138,35
1d - matematyczno-geograficzna z turystyką regionalną - 151,6
1e - europejska - 144,05
1f - biomedyczna z zajęciami laboratoryjnymi - 137,85
W jaki sposób kandydat może sprawdzić, czy znalazł się na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do XV LO w Gdańsku?
  1. Poprzez zalogowanie się na swoje konto w systemie elektronicznym Nabór-Pomorze.
  2. Sprawdzenie, czy jego/jej nazwisko znajduje się na którejś z list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do XV LO w Gdańsku, wywieszonej na terenie naszej szkoły.
Do 19 lipca 2024 r. do godziny 15:00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do XV LO w Gdańsku muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki w XV LO w Gdańsku poprzez dostarczenie do Komisji Rekrutacyjnej następujących dokumentów:
  1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  3. ankiety ucznia przyjętego do XV LO w Gdańsku,
  4. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  5. oświadczenia woli w sprawie uczestnictwa w lekcjach religii/etyki,
  6. zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka,
  7. dwóch czytelnie podpisanych fotografii – format legitymacyjny (35/45 mm)
  8. opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli takowe dokumenty kandydat posiada (np. o potrzebie kształcenia specjalnego, o niepełnosprawności).
Wszystkie dokumenty wymienione w punktach 3-6 są umieszczone poniżej na stronie internetowej szkoły. Rodzice / prawni opiekunowie mogą je także wypełnić w szkole podczas składania dokumentów. Na stronie internetowej szkoły znajduje się także informacja o zaplanowanym obozie integracyjnym dla uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole w klasach pierwszych oraz w klasie wstępnej 0h oraz pismo informacyjne skierowane do rodziców od Rady Szkoły.
Kartę zdrowia należy przekazać bezpośrednio pielęgniarce szkolnej w pierwszym tygodniu września.
GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ W DNIACH 15-19 LIPCA 2024 R.: 10:00-15:00.
Uczniowie, którzy nie zakwalifikowali się do przyjęcia do XV LO w Gdańsku mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły do 24 lipca do godziny 15:00 (w ramach rekrutacji uzupełniającej).
Te wnioski będą weryfikowane w razie pojawienia się wolnych miejsc w danym oddziale. O pierwszeństwie przyjęcia do danej klasy decyduje wyższa liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji przez kandydata. Wniosek można pobrać ze strony internetowej naszej szkoły – wypełniony i podpisany przez rodzica / opiekuna prawnego dostarczyć przewodniczącemu szkolnej komisji rekrutacyjnej, lub wypełnić formularz w szkole. Wnioski będą przyjmowane od godziny 10:00 do 15:00.