REGULAMIN STUDNIÓWKI

XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. XJEDNOCZONEJ EUROPY W GDAŃSKU

 1. Studniówka jest uroczystością szkolną wpisaną w tradycję XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.ZJEDNOCZONEJ EUROPY W GDAŃSKU.
  Jej organizatorzy i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad.
 2. Organizatorami studniówki są rodzice uczniów klas czwartych, których reprezentuje Komitet Studniówkowy.
 3. W skład Komitetu Studniówkowego wchodzą przedstawiciele wyłonieni spośród rodziców uczniów klas maturalnych (po 1 osobie z klasy)
  oraz 2 uczniów reprezentujących daną klasę.
 4. Organizatorzy studniówki odpowiadają za wybór sali balowej, wybór menu, DJ oraz zaproszeń dla kadry szkoły oraz za rzetelne rozliczenie kosztów studniówki.
 5. Organizatorzy studniówki określają termin i czas trwania studniówki w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 6. Komitet Studniówkowy udziela nauczycielom wychowawcom i dyrekcji szkoły informacji dotyczących organizacji studniówki.
 7. Podczas trwania studniówki obowiązuje:
  1. całkowity zakaz wnoszenia i spożywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających w tym tz ”dopalaczy”,
  2. całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu - zgodnie z art. 14 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231),
  3. zakaz palenia papierosów- zgodnie z nowelizacją z dnia 8 kwietnia 2010 (Dz. U. Nr 81, poz. 529) ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r". Nr 10, poz.55 z późno zm.),
  4. zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych przedmiotów niebezpiecznych,
  5. osoby nietrzeźwe i będące pod wpływem środków odurzających nie będą wpuszczane do obiektu.
 8. Wchodząc do lokalu uczestnicy uczniowie i osoby im towarzyszące podczas balu są zobowiązani do okazania dowodu tożsamości.
 9. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za ich zachowanie i ewentualne szkody. Przed Studniówką muszą zostać dostarczone do wychowawców listy z danymi osób towarzyszących.
 10. Obowiązującym ubiorem jest strój wizytowy (dotyczy także osób towarzyszących).
 11. W przypadku zaistnienia ewentualnych szkód materialnych, koszty ponosi wykryty winowajca. W przypadku niemożliwości wykrycia winowajcy, koszty ponoszą uczestnicy balu - koszt statystyczny na jednego ucznia.
 12. W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz opuszczania budyn.Wyjście traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości.
 13. Uczestnicy studniówki, którzy naruszą zasady organizacji i przebiegu imprezy muszą opuścić lokal w trybie natychmiastowym z powiadomieniem rodzica i na koszt rodz Poniosą oni również ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych.
 14. Zasady dotyczące wychowawców i nauczycieli:
  1. Wychowawcy klas trzecich sprawują opiekę nad swoimi uczniami podczas całej studniówki.
  2. Wychowawcy rejestrują wcześniejsze wyjścia uczniów samodzielnie lub we współpracy z dyżurującymi rodzicami.
  3. Wychowawcy powinni mieć przy sobie spis telefonów, umożliwiający kontakt z rodzicami uczniów swojej klasy.
  4. W przypadku naruszenia przez ucznia lub osobę mu towarzyszącą regulaminu wychowawca jest zobowiązany zawiadomić o incydencie rodziców i spowodować, by uczeń zakończył udział w studniówce.
 15. Zasady dotyczące rodziców:
 16. Rodzice uczniów biorących udział w studniówce są zobowiązani podać wychowawcom numery telefonów, umożliwiające natychmiastowy kontakt
  z nimi w czasie studniówki.
 17. Rodzice uczniów mogą uczestniczyć w części oficjalnej studniówki, zajmując miejsca w wyznaczone przez organizatorów studniówki.
 18. Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom i osobom przez nich zaproszonym bezpiecznydojazd i powrót do domu i ponoszą za to odpowiedzialność.
 19. W czasie trwania studniówki rodzice pełnią dyżury. Zasady pełnienia dyżurów ustalają wychowawcy klas.
 20. Rodzice dyżurujący podczas studniówki powinni kontrolować przestrzeganie regulaminu przez uczestników zabawy. W razie stwierdzenia złamania regulaminu przez uczniów lub osoby przez nich zaproszone fakt ten powinni zgłosić wychowawcy klasy.
 21. Wychowawcy klas uczestniczących w studniówce zobowiązani są do zapoznania uczniów i rodziców z regulaminem studniówki.