Liczba kandydatów zapisanych na liście rezerwowej – 591

  1. 1a – 234 wnioski (liczba punktów: od 166,95 do 52,15)
  2. 1b – 318 wniosków (liczba punktów: od 180,45 do 52,15)
  3. 1c – 327 wniosków (liczba punktów: od 162,8 do 44,95)
  4. 1d – 330 wniosków (liczba punktów: od 167,95 do 52,15)
  5. 1e – 370 wniosków (liczba punktów: od 181,4 do 52,15)
  6. 1f – 287 wniosków (liczba punktów: od 164,8 do 52,15)
  7. 0h – 148 wniosków (liczba punktów: od 166,88 do 59,8)

W związku z otrzymywanymi od Państwa zapytaniami w pierwszej kolejności wyjaśniamy, że w naborze do klasy wstępnej jest wymagane podejście przez kandydata do sprawdzianu predyspozycji językowych. W najbliższych dniach nie zorganizujemy takiego sprawdzianu, ponieważ formalnie nie prowadzimy rekrutacji uzupełniającej. Wszystkie miejsca w tym oddziale są zajęte. W przypadku pojawiania się wolnych miejsc w oddziale 0h (klasa wstępna) będziemy telefonicznie informować o tym kandydatów,  stosując jako kryterium liczbę zdobytych punktów. Zapytamy, czy są zainteresowani wpisaniem ich na listę zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. Taka lista zostanie wywieszona na tablicy w budynku szkoły w dnia 16 sierpnia (zgodnie z harmonogramem rekrutacji Pomorskiego Kuratora Oświaty). W dniu opublikowania tej listy prosimy kandydatów, którzy się na niej znajdą o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Pozostali kandydaci automatycznie znajdą się na liście osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do XV LO. 23 sierpnia zostanie opublikowana pełna lista uczniów przyjętych do XV LO.

Podobna procedura naboru na zwalniane miejsca zostanie zastosowana w przypadku naboru do pozostałych oddziałów. Kandydaci z najwyższą liczbą punktów na liście rezerwowej otrzymają telefonicznie informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły. Następnie ich nazwiska zostaną umieszczenie na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły, która 16 sierpnia zostanie wywieszona na tablicach w budynku szkoły. Uprzejmie prosimy, aby Ci kandydaci dostarczyli tego samego dnia oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Pozostali kandydaci zostaną automatycznie umieszczeni na liście osób niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. 23 sierpnia zostanie z kolei wywieszona na terenie szkoły pełna lista osób przyjętych do szkoły.

Wszystkim kandydatom serdecznie dziękujemy za okazanie zainteresowania ofertą naszej szkoły.

DOKUMENTY   I  PLIKI  DO  POBRANIA
pdf.png

Regulamin rekrutacji 

pobierz.jpgpdf.png Zasady przeprowadzania sprawdzianu predyspozycji językowych pobierz.jpgpdf.png

Ankieta ucznia przyjętego do XV LO (22-28.07.2022)

pobierz.jpgpdf.png

Oświadczenie (22-28.07.2022)

pobierz.jpgpdf.png

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
(22-28.07.2022)

pobierz.jpgpdf.png

Oświadczenie woli rodzica/opiekuna prawnego w sprawie uczestnictwa dziecka w zajęciach religii/etyki.
(22-28.07.2022)

pobierz.jpgpdf.png

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka.
(22-28.07.2022)

pobierz.jpgpdf.png Wpłaty na Radę Rodziców - informacje.

Ulotka wyjazd integracyjny_2022

pobierz.jpgpdf.png Rekrutacja uzupełniająca - wniosek o przyjęcie do szkoły. pobierz.jpg