GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ ORAZ SPRAWDZIN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH DO KLASY WSTĘPNEJ – 0h
Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów, którzy wskazali naszą szkołę na pierwszej preferencji do składania w dniach od 21 czerwca do 5 lipca do godziny 15:00 kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Komisja rekrutacyjna XV LO w Gdańsku będzie przyjmować te dokumenty od poniedziałku do piątku od godz. 11:00 do 15:00.
Przypominamy również, że jeżeli kandydat zdecyduje się zmodyfikować swój wniosek i umieścić któryś z oddziałów XV LO w Gdańsku na pierwszej preferencji, to również musi dostarczyć ten wniosek do naszej szkoły najpóźniej do 5 lipca do godziny 15:00.
Sposoby składania wniosku:
  1. Składanie wniosku przez ePUAP. Jeżeli rodzice / prawni opiekunowie mają założone profile zaufane i podpiszą wniosek podpisami elektronicznymi, to takiego wniosku nie trzeba drukować i przywozić do szkoły.
  2. Wydrukowanie wniosku podpisanego przez rodziców i dostarczenie go do szkoły. Wydrukowane wnioski są przyjmowane przez Komisję Rekrutacyjną XV LO od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-15:00.
Przypominamy również, że warunkiem koniecznym ubiegania się o przyjęcie do oddziału wstępnego – 0h jest podejście do SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH. Ten sprawdzian odbędzie się wyłącznie w budynku naszej szkoły w terminie dodatkowym w piątek, 28 czerwca 2024 r. o godzinie 11:00.
  1. Sprawdzian predyspozycji językowych nie jest sprawdzianem kompetencji językowych sprawdzającym wiedzę i umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim. Celem sprawdzianu jest zbadanie zdolności kandydata do uczenia się języków obcych.
  2. Wynik sprawdzianu predyspozycji językowych jest przeliczany na 2 punkty w procesie rekrutacji. Kandydat może zatem uzyskać w procesie rekrutacji maksymalnie 2 punkty za sprawdzian predyspozycji językowych.
  3. Kandydat jest zobowiązany stawić się na sprawdzian predyspozycji językowym 15 minut przed jego rozpoczęciem. Do sprawdzianu ma prawo podejść tylko i wyłącznie kandydat, który wskazał tę klasę na którejś z preferencji. Nie trzeba zatem składać żadnych dodatkowych podań. Lista uczestników z przydziałem sal zostanie umieszczona przed wejściem do budynku szkoły w dniu sprawdzianu.
  4. Kandydat jest zobowiązany okazać ważną legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem przed wejściem do sali na sprawdzian predyspozycji językowych.
  5. Przeliczony na punkty rekrutacyjne wynik sprawdzianu predyspozycji językowych zostanie wprowadzony do systemu naboru elektronicznego do 2 lipca do godziny 15:00. Kandydat jest zatem zobowiązany osobiście sprawdzić swój wynik poprzez zalogowanie się na swoje konto do systemu naboru elektronicznego.
dr Piotr Dulek
(wicedyrektor XV LO w Gdańsku i przewodniczący Komisji rekrutacyjnej)