19 lipca 2023 r. o godzinie 13:00 w systemie elektronicznym Nabór-Pomorze zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do danej szkoły.

W jaki sposób kandydat może sprawdzić, czy znalazł się na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do XV LO w Gdańsku?

  1. Poprzez zalogowanie się na swoje konto w systemie elektronicznym Nabór-Pomorze.
  2. Sprawdzenie, czy jego/jej nazwisko znajduje się na którejś z list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do XV LO w Gdańsku, wywieszonej na terenie naszej szkoły.

Od 20 do 26 lipca 2023 r. do godziny 15:00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do XV LO w Gdańsku muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki w XV LO w Gdańsku poprzez dostarczenie do Komisji Rekrutacyjnej następujących dokumentów:

  1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  2. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  3. ankiety kandydata do XV LO w Gdańsku,
  4. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  5. oświadczenia woli w sprawie uczestnictwa w lekcjach religii/etyki,
  6. zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka,
  7. dwóch czytelnie podpisanych fotografii – format legitymacyjny (35/45 mm)
  8. opinię i orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli takowy dokument kandydat posiada (np. o potrzebie kształcenia specjalnego, o niepełnosprawności).

Wszystkie dokumenty wymienione w punktach 3-6 są umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce „REKRUTACJA”, „DOKUMENTY”. Rodzice / prawni opiekunowie mogą je także wypełnić w szkole podczas składania dokumentów. Na stronie internetowej szkoły znajduje się także informacja o zaplanowanym obozie integracyjnym dla uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole w klasach pierwszych oraz w klasie wstępnej 0h oraz pismo informacyjne skierowane do rodziców od Rady Szkoły.

Kartę zdrowia należy przekazać bezpośrednio pielęgniarce szkolnej w pierwszym tygodniu września (pomiędzy 4 a 8 września).

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ W DNIACH 20-26 LIPCA 2023 R.: 10:00-15:00.

Uczniowie, którzy nie zakwalifikowali się do przyjęcia do XV LO w Gdańsku mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły do 3 sierpnia do godziny 15:00 (w ramach rekrutacji uzupełniającej).

Te wnioski będą weryfikowane w razie pojawienia się wolnych miejsc w danym oddziale. O pierwszeństwie przyjęcia do danej klasy decyduje wyższa liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji przez kandydata. Wniosek można pobrać ze strony internetowej naszej szkoły – wypełniony i podpisany przez rodzica / opiekuna prawnego dostarczyć przewodniczącemu szkolnej komisji rekrutacyjnej, lub wypełnić formularz w szkole.